Komplexná analýza vplyvu rastúcej teploty vzduchu na extremalitu zrážok na Slovensku
Číslo projektu:VEGA 2/0003/21
Doba riešenia:01.01.2021–31.12.2023
Zodpovedný riešiteľ:Milan Onderka
Spoluriešitelia z ústavu:Pavol Nejedlík, Svetlana Bičárová, Veronika Lukasová, Anna Buchholcerová
Ďalší spoluriešitelia:
Webstránka:
Anotácia:
Výsledky: