Horninotvorné a akcesorické minerály počas retrogresie vysokostupňových metamagmatických a metamorfovaných hornín
Číslo projektu:VEGA-2/0008/19
Doba riešenia:01.01.2019–31.12.2021
Zodpovedný riešiteľ:Igor Petrík
Spoluriešitelia z ústavu:Igor Broska, Marian Janák, Milan Kohút
Ďalší spoluriešitelia:
Webstránka:
Anotácia:

Subdukcia horniny v orogénnych pásmach nasledovaná exhumáciou sa prejavuje re-ekvilibráciou minerálnych asociácií najprv na ultravysokotlakové (UHP) podmienky eklogitovaj fácie, potom na podmienky nižšie tlakovej, ale vysokoteplotnej granulitovaj fácie. Re-ekvilibácia môže takmer úplne zastrieť predošlú UHP históriu, avšak niektoré akcesorické minerály a uzavreniny v granátoch svedčia o predošlých vysokých tlakoch. Projekt je zameraný na vyhľadávanie a interpretáciu takýchto minerálov, diamantov, fluidných uzavrenín, reliktov Ca-granátov, fengitov, vysokotlakových monazitov, ktoré sa dajú chemicky datovať. Študovať sa budú hlavne diamant-obsahujúcich horninách z Kaledoníd (Švédsko, Nórsko), teda orogénneho pásma, ktoré už neprešlo následným orogénnym cyklom. Naopak polycyklické horniny Západných Karpát (severné veporikum) zachytávajú tri orogény, ordovický, varísky (karbónsky) a alpínsky (kriedový) a predstavujú výzvu – rozlíšenie týchto udalostí podľa veku a stupňa metamorfózy.

Výsledky: