Objemová aktivita radónu vo vybraných sprístupnených jaskyniach na Slovensku
Číslo projektu:VEGA 2/0015/21
Doba riešenia:01.01.2021–31.12.2024
Zodpovedný riešiteľ:Iveta Smetanová
Spoluriešitelia z ústavu:Kristián Csicsay, Ľubica Luhová
Ďalší spoluriešitelia:
Webstránka:
Anotácia:
Výsledky: