Časové a priestorové zmeny v spoločenstve koralinných rias a treťohorných plytkovodných vápencov Západných Karpát
Číslo projektu:VEGA 2/0070/22
Doba riešenia:01.01.2022–31.12.2025
Zodpovedný riešiteľ:Juraj Hrabovský
Spoluriešitelia z ústavu:Dušan Starek, Silvia Antolíková, Juraj Šurka
Ďalší spoluriešitelia:
Webstránka:
Anotácia:
Výsledky: