Potenciál na zachovanie hypoxických eventov a ich účinok na bentické spoločenstvá vo fosílnom zázname
Číslo projektu:VEGA-2/0169/19
Doba riešenia:01.01.2019–31.12.2022
Zodpovedný riešiteľ:Adam Tomašových
Spoluriešitelia z ústavu:Marián Golej, Tamás Müller, Vladimír Šimo
Ďalší spoluriešitelia:
Webstránka:
Anotácia:

Hypoxické eventy znižujú produktivitu a recykláciu živín v ekosystémoch a zvyšujú pravdepodobnosť vyhynutia druhov. Zachovateľnosť indikátorov hypoxie vo fosílnom zázname je ale nízka (1) ak je po obnovení koncentrácie kyslíka dlhý čas na zotavenie spoločenstiev, (2) ak je hĺbka bioturbácie veľká a/alebo (3) ak je rýchlosť sedimentácie pomalá. V tomto projekte budeme s pomocou aktuopaleontologických a paleoekologických metód určovať podmienky pri ktorých sa bentické reakcie na hypoxiu môžu zachovať vo fosílnom zázname. Po prvé, budeme analyzovať potenciál na zachovanie reakcie bentických spoločenstiev na znížený obsah kyslíka v holocénnych sedimentoch v južnej Kalifornii a v Jadranskom mori. Po druhé, budeme posudzovať časovú a priestorovú variabilitu v zložení bentických spoločenstiev v sukcesiách so striedaním normoxických a hypoxických a podmienok v polouzavretých bazénoch triasu a jury (Alpy) a miocénu (korneuburgská a viedenská panva).

Výsledky: