Mezo- a mikro-meteorologický prieskum výskytu hydrometeorov v prízemnej vrstve troposféry na základe pasívneho vyhodnocovania zmien elektromagnetického žiarenia z antropogénnych zdrojov
Číslo projektu:VEGA 2/0015/18
Doba riešenia:01.01.2018–31.12.2020
Zodpovedný riešiteľ:Pavol Nejedlík
Spoluriešitelia z ústavu:Svetlana Bičarová, Dušan Bilčík, Anna Buchholcerová, Dušan Podhorský
Ďalší spoluriešitelia:

Žilinská univerzita

Webstránka:
Anotácia:

Intenzívne konvektívne javy majú výraznú priestorovú a časovú premenlivosť, v priestorovom rozmedzí desiatok až stovák metrov a v časovom rozpätí desiatok sekúnd až minút. Automatizované pozemné meteorologické siete nedokážu monitorovať výskyt a dynamiku týchto javov s dostatočným rozlíšením. Atmosférické hydrometeory rušia elektromagnetický signál putujúci atmosférou. Hodnota jeho zoslabenia je úmerná intenzite zrážok. Toto umožňuje využiť zmeny intenzity elektromagnetického signálu na detekciu hydrometeorov v atmosfére buď aktívnym vysielaním signálu a jeho detekciou po odraze od hydrometeorov, alebo pasívnym príjmaním existujúceho signálu šíreného rôznymi zdrojmi. Sieť meteorologických radarov dokáže lokalizovať výskyt mezometeorologických javov na Slovensku prevažne len v priestore nad hladinou 700-1000 m nad zemou. Meranie výskytu hydrometeorov, vrátane ich dynamiky, pod touto vrstvou metódou multifrekvenčnej pasívnej rádiolokácie môže priniesť potrebné informácie v tomto priestore.

Výsledky: