Oxidácia rezistentných minerálov volfrámu v špecifických podmienkach ložiska Ochtiná
Číslo projektu:VEGA 2/0023/17
Doba riešenia:01.01.2017–31.12.2019
Zodpovedný riešiteľ:Tomáš Mikuš
Spoluriešitelia z ústavu:Stanislav Jeleň, Jarmila Luptáková, Stanislava Milovská
Ďalší spoluriešitelia:
Webstránka:
Anotácia:
Výsledky: