Mezozoické zmeny podnebia, sedimentácie, paleooceánologických faktorov, prostredí a spoločenstiev morských organizmov.
Číslo projektu:VEGA 2/0057/16
Doba riešenia:01.01.2016–31.12.2018
Zodpovedný riešiteľ:Jozef Michalík
Spoluriešitelia z ústavu:Kamil Fekete, Marián Golej, Ľubica Puškelová, Ján Soták, Vladimír Šimo, (Zuzana Zrubáková)
Ďalší spoluriešitelia:

Prírodovedecká fakulta UK Bratislava

Webstránka:
Anotácia:

Projekt sa zaoberá komplexnou interpretáciou geologického záznamu významných zmien v mezozoickom vývoji oblasti Západných Karpát z hľadiska paleoklimatologických, paleooceánologických, paleogeografických a paleoekologických aspektov. Detailný sedimentárny výskum zahŕňa cyklostratigrafickú, sekvenčno stratigrafickú, mikrofaciálnu, geochemickú a magnetostratigrafickú analýzu a štúdium spoločenstiev morských organizmov. Pozornosť je venovaná najmä kvantitatívnemu a kvalitatívnemu rozboru spoločenstiev predovšetkým planktonických mikrofosílií a reziduálnej organickej hmoty. Objektom štúdia budú súvislejšie profily cez úseky nápadných litologických zvratov indikujúcich obdobia rozhraní medzi odlišnými environmentálnymi režimami v sedimentačných panvách. Pre určenie vekových a priestorových závislostí markerových horizontov je okrem biostratigrafickej analýzy využitá astrochronologická korelácia sedimentárnych cyklov.

Výsledky: