Numerické riešenie kinematickej úlohy pre sekulárne variácie geomagnetického poľa
Číslo projektu:VEGA 2/0067/15
Doba riešenia:01.01.2015–31.12.2017
Zodpovedný riešiteľ:Alexandra Marsenić
Spoluriešitelia z ústavu:
Ďalší spoluriešitelia:
Webstránka:
Anotácia:

Zdrojom sekulárnych variácií magnetického poľa Zeme sú hydromagnetické procesy v jej kvapalnom jadre. Za kľúčovú sa pritom považuje pripovrchová oblasť jadra, kde dochádza k unášaniu poľa veľkoškálovými tokmi a iným modifikáciám. Na povrchu Zeme sa dynamika jadra prejaví zmenami intenzity a polohy meraných charakteristík poľa v čase. Jedným z jej prejavov je západný geomagnetický drift nedipólovej časti poľa, ktorý priamo preukazuje unášanie poľa tokmi kvapaliny jadra. Jeho súčasťou je aj drift lokálnych oblastí reverzného indukčného toku identifikovaných na rozhraní zemské jadro-plášť, javiace sa na povrchu Zeme ako anomálne oblasti zníženej intenzity. Analytická kinematická štúdia vertikálnej geomagnetickej variácie [10] ich vysvetľuje ako dôsledok súčinnosti 3-rozmernej konvekcie v hlavnom objeme a rezistívnych procesov v hydromagnetickej hraničnej vrstve pri pevnom rozhraní s plášťom. Numerické riešenie úlohy môže priniesť výsledok bližší fyzikálnej realite a napomôcť pochopeniu zložitej dynamiky jadra. [10] Marsenić, A., A kinematic model of vertical geomagnetic field variation resulting from a steady convective flow. Geophys. Astrophys. Fluid Dynamics, DOI: 10.1080/03091929.2013.840723.

Výsledky: