Štatistická analýza dlhodobých časových radov kontinuálne meranej objemovej aktivity radónu na Slovensku
Číslo projektu:VEGA 2/0083/15
Doba riešenia:01.01.2015–31.12.2017
Zodpovedný riešiteľ:Iveta Smetanová
Spoluriešitelia z ústavu:
Ďalší spoluriešitelia:

Monika Műllerová

Webstránka:
Anotácia:

Predkladaný projekt je zameraný na výskum mechanizmov ovplyvňujúcich variácie objemovej aktivity radónu v prírodnom prostredí. Na Slovensku prebiehal niekoľkoročný kontinuálny vysokocitlivý monitoring objemovej aktivity 222Rn v rozličných typoch podpovrchových prostredí (vrty, jaskyne, štôlňa). Objemová aktivita radónu vykazuje periodické (denné a sezónne) aj neperiodické (krátkodobé) variácie. Radón aj ostatné kontinuálne merané meteorologické a mikroklimatické parametre budú systematicky analyzované v časovo-frekvenčnej oblasti. Cieľom je štatisticky ohodnotiť vplyv meteorologických prvkov na zmeny variácií objemovej aktivity radónu. Navyše, časové rady objemovej aktivity radónu budú vyhodnotené vzhľadom na prípadný vplyv slnečných slapov na vznik periodických variácií radónu. V rámci projektu bude tiež zhodnotené radónové riziko pre pracovníkov v jaskynných priestoroch.

Výsledky: