Časové a priestorové variácie objemovej aktivity radónu a koncentrácie CO2 v prírodnom prostredí
Číslo projektu:VEGA 2/0083/18
Doba riešenia:01.01.2018–31.12.2020
Zodpovedný riešiteľ:Iveta Smetanová
Spoluriešitelia z ústavu:
Ďalší spoluriešitelia:

FMFaI UK

Webstránka:
Anotácia:
Výsledky: