Charakteristika permských granitov S-typu z Gemerickej jednotky Západných Karpát a ich porovnanie s permskými granitmi JV Európy a Anatólie
Číslo projektu:VEGA 2/0084/17
Doba riešenia:01.01.2017–31.12.2019
Zodpovedný riešiteľ:Igor Broska
Spoluriešitelia z ústavu:Marián Janák, Milan Kohút, Igor Petrík, Mária Šipková
Ďalší spoluriešitelia:
Webstránka:
Anotácia:
Výsledky: