Depozičné toky acidifikačných zložiek lesných pôd a ozónu vo vybraných podhorských a horských oblastiach Slovenska
Číslo projektu:VEGA 2/0089/14
Doba riešenia:01.01.2014–31.12.2017
Zodpovedný riešiteľ:Svetlana Bičárová
Spoluriešitelia z ústavu:Dušan Bilčík
Ďalší spoluriešitelia:

Daniela Kellerová, Eduard Bublinec

Webstránka:
Anotácia:

Výskum bude zameraný na získanie výsledkov o časovo-priestorových trendoch hlavných zakysľujúcich komponentov lesných pôd. Zároveň sa bude skúmať reakcia bylinnej synúzie podrastu na zmenu ekoedafických podmienok vybraných lokalít Kremnických a Štiavnických vrchov. Súčasťou výskumných aktivít je aj monitoring prízemného ozónu a modelovanie depozičných tokov O3 v oblasti Vysokých Tatier.

Výsledky: