Genéza fosfátového ložiska Evate v Mozambiku
Číslo projektu:VEGA 2/0118/16
Doba riešenia:01.01.2016–31.12.2018
Zodpovedný riešiteľ:Vratislav Hurai
Spoluriešitelia z ústavu:Jarmila Luptáková, Stanislava Milovská, (Ľubica Puškelová)
Ďalší spoluriešitelia:

Clermont Jean-Louis Paquette, Peter Siegfried, Marek Slobodník

Webstránka:
Anotácia:

Cieľom projektu je mineralogicko-geochemická a genetická charakteristika ložiska Evate v Mozambiku, ktoré je jedným z najväčších fosfátových ložisk v Afrike s odhadovanými zásobami 155 miliónov ton rudy s 9,3 % oxidu fosforečného do hĺbky 100 m. Ložisko od roku 2017 bude zásobovať apatitom továreň na výrobu fosfátových hnojív v pobrežnej oblasti Nacala-a-Velha. Mineralógia ložiska napriek pripravovanej ťažbe nie je detailne známa a jeho genéza zostáva kontroverzná. Uvažuje sa o metamorfogénnom pôvode, ale aj o genetickom prepojení na prekambrický alkalický magmatizmus. Magmatické ložiská podobného typu (napr. Kovdor, Kola) sú však primárne zdrojom prvkov vzácnych zemín, ktoré sa viažu na apatit, a nióbu a tantalu, ktoré sa viažu na samostatné minerály. Detailná mineralogická charakteristika suroviny a určenie genézy ložiska preto majú zásadný význam pre určenie stratégie jeho ekonomického zhodnotenia.

Výsledky: