Časové a priestorové zmeny v zložení bentických spoločenstiev dominantných s koralinnými riasami Viedenskej panvy a Karpatskej priehlbiny v strednom miocéne
Číslo projektu:VEGA 2/0122/18
Doba riešenia:01.01.2018–31.12.2021
Zodpovedný riešiteľ:Juraj Hrabovský
Spoluriešitelia z ústavu:Tomáš Fuksi, Adam Tomašových
Ďalší spoluriešitelia:
Webstránka:
Anotácia:
Výsledky: