Zmeny v teplote morskej vody počas masového vymierania na konci triasu a počas ranej jury (Západné Karpaty a Východné Alpy)
Číslo projektu:VEGA 2/0136/15
Doba riešenia:01.01.2015–31.12.2018
Zodpovedný riešiteľ:Adam Tomašových
Spoluriešitelia z ústavu:Tomáš Fuksi, Marián Golej, Jozef Michalík, MSc. Tamás Müller
Ďalší spoluriešitelia:

Prírodovedecká fakulta UK Bratislava

Webstránka:
Anotácia:

Rozšírenie, diverzifikácia a vymieranie morských organizmov je významne determinované faktormi ktoré priamo alebo nepriamo ovplyvňujú ich fyziologické procesy. V súčasnosti sa predpokladá že zmeny v teplote a chemizme morskej vody a zmeny v stratifikácii vodného stĺpca mali pravdepodobne kľúčový význam pri masovom vymieraní na konci triasu a pri následnej radiácii v ranej jure. Empirické testovanie vplyvu týchto faktorov ale vyžaduje vytvorenie časovo- a priestorovo-explicitných databáz s odhadmi paleoteploty na základe rôznych geochemických a paleoekologických indikátorov. Našim cieľom je určenie teplotných podmienok a batymetrických teplotných gradientov počas neskorého triasu (rét) a ranej jury (hetang-pliensbach) v Západných Karpatoch a Východných Alpách na základe štúdia brachiopódov, bivalvií a spoločenstiev mikrofauny, s použitím kvantitatívnych paleoekologických analýz, stabilných izotopov a pomeru Mg/Ca, a zhodnotenie selektivity vymierania vzhľadom k veľkosti tela a populačnej veľkosti.

Výsledky: