Vývoj monogenetických ryolitových vulkánov
Číslo projektu:VEGA 2/0138/15
Doba riešenia:01.01.2015–31.12.2018
Zodpovedný riešiteľ:Jaroslav Lexa
Spoluriešitelia z ústavu:(Katarína Gregorová), Jakub Urblík
Ďalší spoluriešitelia:
Webstránka:
Anotácia:

Ryolitové vulkány tvoria podstatnú časť treťohorných vulkanitov Karpát a Panónskeho bazénu. S ich aktivitou sa spája vývoj epitermálnych a sulfidických mineralizácií ako aj rad nerudných a stavebných surovín (perlity, limnosilicity, íly, bentonity, zeolity, pemza, kameň). Explozívne erupcie ryolitov a pyroklastické prúdy asociujúce s rastom extruzívnych dómov predstavujú vážne riziko v oblastiach aktívneho vulkanizmu. Poznanie vývoja a produktov ryolitových vulkánov je preto viac ako žiadúce. Aj pre ryolitový vulkanizmus je charakteristické, že vytvárajú monogenetické vulkanické polia (skupiny menších vulkánov). Cieľom projektu je najmä paleovulkanická rekonštrukcia treťohorných monogenetických ryolitových vulkánov na území Slovenska a severného Maďarska, charakteristika ich erupčného mechanizmu, poznanie ich časového vývoja a vzťahu ich vývoja a formy k štruktúre podložia a magmatickému zdroju. Získané výsledky nám umožnia zostavenie všeobecne platného modelu vývoja monogenetických ryolitových vulkánov.

Výsledky: