Vek, rozsah a hĺbka epizodického topenia permafrostu počas neskorého pleistocénu – údaje z jaskynných klimatických archívov Slovenska.
Číslo projektu:VEGA 2/0193/15
Doba riešenia:01.01.2015–31.12.2017
Zodpovedný riešiteľ:Rastislav Milovský
Spoluriešitelia z ústavu:Hana Demeterová, Ľubica Luhová, Stanislava Milovská, Juraj Šurka
Ďalší spoluriešitelia:
Webstránka:
Anotácia:

V súčasnej dobe výrazných klimatických zmien rastie význam paleoklimatických štúdií z obdobia kvartéru, Založených na precíznych geochemických záznamoch (oceánske a ľadovcové vrty, koraly, speleotémy). V posledných rokoch pribudol novoobjavený fenomén – kryogénny jaskynný karbonát (CCC). Jeho použitie ako klimatického indikátora však nieje priamočiare a vyžaduje si poznanie procesov jeho vzniku. Preto dosiaľ nie je používaný tak metodicky ako iné archívy. Oproti nim však dokáže zaznamenať topenie permafrostu a aj hĺbku v ktorej k nemu dochádza. Tým je mimoriadne zaujímavý z hľadiska vývoja klímy, keďže destabilizácia klatrátov a únik metánu do atmosféry pri ústupe permafrostu sa pokladá za jeden zo spúšťačov globálnych oteplení. Cieľom projektu je dôkladné pochopenie mechanizmu a časovania jaskynného zaľadnenia vzhľadom na globálne klimatické výkyvy, s ambíciou vypracovať z CCC robustný nástroj na zmapovanie rozsahu a hrúbky permafrostu v rôznych obdobiach würmského glaciálu.

Výsledky: