CAPABLE – CArpathian PAnnonian Basin Lithosphere Enquiry
Číslo projektu:Visegrad Grant No. 21930053
Doba riešenia:01.01.2020–31.12.2021
Zodpovedný riešiteľ:Lucia Fojtíková
Spoluriešitelia z ústavu:Kristián Csicsay, Miriam Kristeková, Ján Vozár, Dominika Godová
Ďalší spoluriešitelia:

Koordinátor projektu:
Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Partnerské inštitúcie:
Maďarsko: Geodetic and Geophysical Institute, Research Centre for Astronomy and Earth Sciences, Hungary,
Poľsko: Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Poland, University of Warsaw, Faculty of Physics, Institute of Geophysics, Poland Institute of Earth Sciences, University of Silesia in Katowice, Poland

Webstránka:https://www.ig.cas.cz/en/about/visegrad-capable/
Anotácia:

Hlavným zameraním projektu CAPABLE je podrobné štúdium litosféry karpatsko-panónskej regiónu, ktorá je možná vďaka hustej sieti novoinštalovaných dočasných seizmických staníc v rámci európskeho doplňujúceho experimentu AlpArray-PACASE. Doteraz je málo poznatkov o štruktúre litosféry a variáciách hranice litosféra-astenosféra kvôli nedostatočným údajom z regiónu, ktoré sú získané iba z niekoľkých seizmických observatórií. Napriek tomu boli zaznamenané významné variácie štruktúry vrchného plášťa, čo si vyžaduje ďalšie podrobnejšie štúdie. Výskum je potrebný uskutočniť v spolupráci vedcov zo všetkých štyroch krajín Vyšehradskej štvorky s cieľom získať podrobnejšie vedomosti o štruktúre kôry a vrchného plášťa až do hĺbky približne 600 km. Litosféra v karpatsko-panónskej oblasti je zložená z niekoľkých kolidujúcich mikroplatní. Seizmicita regiónu s intenzitou do VIII až IX predstavuje nebezpečenstvo pre obyvateľov dotknutých oblastí. Tím CAPABLE, zložený z vyšehradských inštitúcií, bude mať za úlohy: zber nových údajov, ktoré budú spracované rôznymi metódami; získané výsledky s neseimologickými poznatkami interpretovať do spoločného záveru; vytváranie 3D modelu vrchného plášťa a štruktúry litosféry. Navyše takto získaný nový seizmotektonický model umožní presnejšie definovať seizmicky aktívne oblasti a ich aktívne zlomové systémy, a tak pomôže pochopiť seizmický vývoj, neotektonický režim a súčasné aktívne zlomové zóny v záujmovej oblasti.

Výsledky: