Mgr. Jana Dérerová, PhD.


Oblasť výskumu:
  • gravimetria
  • tektonika
  • reológia
  • stavba litosféry
  • 2D a 3D modelovanie

 

Pomocou  integrovaného geofyzikálneho modelovania vytvárame modely litosféry pozdĺž vybraných profilov v záujmovej oblasti (karpatsko-panónska oblasť, Egypt). Na základe týchto modelov potom rekonštruujeme tektonický a geodynamický obraz litosféry. Naše modelovanie využíva súčasnú interpretáciu hodnôt povrchového tepelného toku, tiažových údajov, geoidu a topografie. Na základe reologických parametrov hornín a vypočítanej teplotnej distribúcie konštruujeme  reologický model litosféry pre danú oblasť.

 

Vybrané publikácie:

ZEYEN, Hermann – DÉREROVÁ, Jana – BIELIK, Miroslav. Determination of the continental lithospheric thermal structure in the Western Carpathians: integrated modelling of surface heat flow, gravity anomalies and topography. In Physics of the Earth and Planetary Interiors, 2002, vol. 134, no. 1-2, p. 89-104. ISSN 0031-9201.

MAKARENKO, Irina – LEGOSTAEVA, Ola – BIELIK, Miroslav – STAROSTENKO, Vitaly I. – DÉREROVÁ, Jana – ŠEFARA, Ján. 3D gravity effects o the sedimentary complexes in the Carpathian-Pannonian region. In Geologica Carpathica, 2002, vol. 53, special issue. (0.167 – IF2001). (2002 – Current Contents). ISSN 1335-0552. Elektronický časopis na CD-ROM.

BIELIK, Miroslav – DÉREROVÁ, Jana – ZEYEN, Hermann. New approach for determination of the Western Carpathian lithospheric thermal structure. In Geologica Carpathica, 2002, vol. 53, special issue, p. 117-119. (0.167 – IF2001). (2002 – Current Contents). ISSN 1335-0552.

ŠEFARA, Ján – PAŠTEKA, Roman – BIELIK, Miroslav – MAKARENKO, Irina – STAROSTENKO, Vitaly I. – LEGOSTAEVA, Ola – DÉREROVÁ, Jana. New 3D gravity modeling in the Carpathian-Pannonian basin region. In Contributions to Geophysics and Geodesy, 2005, vol. 35, no. 1, p. 65-78. (2005 – SCOPUS). ISSN 1335-2806.

DÉREROVÁ, Jana – ZEYEN, Hermann – BIELIK, Miroslav – SALMAN, Karmah. Application of integrated geophysical modeling for determination of the continental lithospheric thermal structure in the eastern Carpathians. In Tectonics, 2006, vol. 25, no. 3, p. TC3009 10.1029/2005TC001883. (2.215 – IF2005). ISSN 0278-7407.

RADWAN, Ali H. A. – ISSAWY, El-Sayed Abdel-Azim – DÉREROVÁ, Jana – BIELIK, Miroslav – KOHÚT, Igor. Integrated lithospheric modelling in the Read Sea area. In Contributions to geophysics and geodesy, 2006, vol. 36, no. 4, p. 373-384. (2006 – SCOPUS). ISSN 1335-2806.

BIELIK, Miroslav – ALASONATI-TAŠÁROVÁ, Zuzana – ZEYEN, Hermann – DÉREROVÁ, Jana – ALFONSO, Juan Carlos – CSICSAY, Kristian. Improved geophysical image of the Carpathian-Pannonian Basin region. In Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica, 2010, vol. 45, no. 3, p. 284-298. (0.288 – IF2009). (2010 – WOS, SCOPUS). ISSN 1217-8977.

POHÁNKA, Vladimír – VAJDA, Peter – BIELIK, Miroslav – DÉREROVÁ, Jana. Robustness analysis in forward modelling gravity data in crustal/lithospheric studies. In Contributions to Geophysics and Geodesy, 2011, vol. 41, no. 4, p. 279-296. (2011 – SCOPUS). ISSN 1335-2806. Dostupné na internete: <http://versita.metapress.com/content/k513422137877421/fulltext.pdf>.

DÉREROVÁ, Jana – KOHÚT, Igor – BIELIK, Miroslav – BOŠANSKÝ, Marián – PORUBČANOVÁ, Barbara. Calculation of tempoerature distribution and rheological properties of the lithosphere along transect in the Western Carpathians. In Contributions to Geophysics and Geodesy, 2012, vol. 42, no. 4, p. 345-356. (2012 – SCOPUS). ISSN 1335-2806.

DÉREROVÁ, Jana – BIELIK, Miroslav – PAŠIAKOVÁ, Mariana – KOHÚT, Igor – HLAVŇOVÁ, Petra. Calculation of temperature distribution and rheological properties of the lithosphere along transect II in the Western Carpathian-Pannonian Basin region. In Contributions to Geophysics and Geodesy, 2014, vol. 44, no. 2, p. 149-160. (2014 – SCOPUS). ISSN 1335-2806.

PAŠIAKOVÁ, Mariana – GAJDOŠ, Vojtech – BUČOVÁ, Jana – DÉREROVÁ, Jana – STRAKA, Adam – HLAVŇOVÁ, Petra – BRIXOVÁ, bIBIANA. Geophysical survey of Neovolcanic complexes in the first protection zone of the Sliač Spa and the Baková jama. In Contributions to Geophysics and Geodesy, 2014, vol. 44, no. 1, p. 61-77. (2014 – SCOPUS). ISSN 1335-2806.

Hlavňová, P. – Bielik, M. – Dérerová, J. – Kohút, I. – Pašiaková, M., 2015. A new lithospheric model in the eastern part of the Western Carpatians: 2D integrated modelling. Contributions to Geophysics and Geodesy 45(1): 13–23, doi: 10.1515/congeo-2015-0010

Šimonová, B. – Bielik, M. – Dérerová, J., 2015. 2D density model of Chinese continental lithosphere along a NW-SE transect. Contributions to Geophysics and Geodesy 45(2): 93–106, doi: 10.1515/congeo-2015-0017