doc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc.


Oblasť výskumu:
  • paleontológia morských makroskopických bezstavovcov
  • karbonátové fácie
  • karbonátová sekvenčná stratigrafia
  • paleoceánografia a paleoklíma
  • mezozoická biostratigrafia
  • fácie a paleogeografia
Vzdelanie:

1969:   Katedra geológie a paleontológie, Karlova Univerzita Praha
1970:   Rigorózum (RNDr), Karlova Univerzita Praha
1976:   CSc. (~PhD), Geologický ústav SAV Bratislava
1994:   DrSc (~Research Professor), Komenského Univerzita Bratislava
1998:   hosťujúci docent PvF Komenského Univerzita Bratislava
2005:   riadny docent PvF Komenského Univerzita Bratislava

Prax:

1969   Asistent, Geologický ústav SAV Bratislava
1976   vedecký pracovník GlÚ SAV Bratislava
1995   vedúci vedecký pracovník GlÚ SAV Bratislava
1996-2002   riaditeľ Geologického ústavu SAV Bratislava

Medzinárodná spolupráca:

1976-1980:   Triassic of the Tethys realm. Project 4 IGCP UNESCO (vedúci H. Zapfe), člen.
1987-1992:   Tethyan Cretaceous correlation Project 262 IGCP UNESCO (vedúci G. Császár, H. Kollmann), člen
1993-1997:   Tethyan/Boreal Cretaceous correlation. Project 362 IGCP UNESCO (vedúci J. Michalík, H. Leereveld) – medzinárodný vedúci
1996 – dodnes:   Geologica Carpathica, Editor.
2000 – dodnes:    corresponding member of Triassic Stratigraphic Subcommission of IUGS.
2001-2002:   Warning against abrupt climatic turnovers. Project 45 Visegrad International Fund, international leader.
2001-2005:   Slovak National Geological Committee, predseda.
2001-2005:   TRIBE Project (458 IGCP UNESCO) – národný koordinátor
2002-2006:   CORB Project (463 IGCP UNESCO) – člen