RNDr. Pavol Siman, PhD.


Oblasť výskumu:

  • geologické mapovanie,
  • petrografia,
  • mineralógia,
  • petrológia a datovanie magmatických a metamorfovaných hornín

samostatný vedecký pracovník so skúsenosťami a zameraním v oblasti elektrónovej mikroanalýzy a geochronológie minerálov a hornín.

  • 2002 – priznaný titul „PhD.“ v odbore petrológia
  • 2006 – vedecký kvalifikačný stupeň – II a.

Od roku 1988 skúsenosti s prácou a ovládaním elektrón – optických prístrojov – JEOL, CAMECA. Viac ako 11 rokov pôsobil ako vedúci Oddelenia elektrónovej mikroanalýzy na Geologickom ústave D. Štúra v Bratislave.

Od roku 2006 pracuje v oblasti datovania hornín metódou Ar/Ar – pracovník a vedúci organizačnej jednotky v Stredoeurópskom Ar labortóriu (Central European Ar Laboratory – CEAL)

práca na hmotnostnom spektrometri VG 5400 pri datovaní prírodných materiálov metódou Ar40/Ar39 ; organizácia a vedenie prác v CEAL, vrátane evidencie užívateľov, merania a kompletného manažmentu vzoriek

Samostatne sa venuje problematike mineralógie, geochémie, petrológie migmatitizovaných – granitizovaných hornín.

Má skúsenosti s prípravou a vedením projektov výskumu v rezorte MŽP, ako aj VEGA a APVV. Pôsobil v rámci študijných pobytov a terénnych prác na niekoľkých zahraničných inštitúciách: 1993 -1997 – medzinárodné letné školy európskeho projektu TEMPUS so zameraním na petrológiu, geodynamiku a termodynamiku geologických procesov, Prírodovedecká fakulta Univerzity Karlovej v Prahe, Česká republika.

1993, 1994 a 1995 – krátkodobé stážové pobyty vo Francúzsku na BRGM, Orléans, so zameraním na tektoniku, petrológiu a termodynamiku minerálnych fáz horninotvorných minerálov a genézu granitoidných hornín a migmatitov v oblasti francúzskeho Centrálneho masívu, Velay masívu, Bretónska a Normandie. Vedenie Dr. Patrick Ledru, Dr. Viera Johan.

1993-1996 – geologické mapovanie v oblasti kryštalinika Tauernského okna a východných Álp – Rakúsko. Výsledky práce sú publikované v podobe regionálnych máp a vysvetliviek Geologickej služby Rakúska. 1995 – tektonicko-petrologický terénny kurz v južných a západných Alpách pod vedením prof. J.M. Lardeaux, Univerzita Lyon, Francúzsko.

 

Členstvo:

člen Slovenskej geologickej spoločnosti a redakčnej rady odborných periodík Geologické práce -Správy a Slovak Geological Magazine
2003-2006 člen vedeckej rady ŠGÚDŠ, Bratislava

 

Edukačný proces:

2001 – spoluorganizátor a ko-editor medzinárodnej geologickej konferencie – Western Carpathians and European Hercynides, Osrblie, Slovenská republika.
2008 – odborná prednáška v rámci Európskeho Sociálneho Fondu pre širokú verejnosť so zameraním na objasnenie výskumu materiálov metódami elektrónovej mikroanalýzy a hmotnostnej spektrometrie – Ar/Ar metódou
– externé odborné prednášky pre postgraduantov na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

 

Vybrané publikácie:

KONEČNÝ, Patrik – KOHÚT, Milan – ROJKOVIČ, Igor – SIMAN, Pavol. Petrology and monazite dating of the Fe-rich gneisses from Kokava (Veporic Unit, Western Carpathians, Slovakia): Devonian sediments supplied from Gondwanan sources metamorphosed in the Variscan times. In Journal of Geosciences, 2011, vol. 56, no. 2, p. 181-200. (1.026 – IF2010).

PUTIŠ, Marián – IVAN, Peter – KOHÚT, Milan – SPIŠIAK, Ján – SIMAN, Pavol – RADVANEC, Martin – UHER, Pavel – SERGEEV, Sergey – LARIONOV, Alexander – MÉRES, Štefan – DEMKO, Rastislav – ONDREJKA, Martin. Meta-igneous rocks of the West-Carpathian basement, Slovakia: indicators of Early Paleozoic extension and shortening events. In Bulletin de la Société géologique de France, 2009, vol. 180, no. 6, p. 461-471. (0.864 – IF2008).

PUTIŠ, Marián – FRANK, Wolfgang – PLAŠIENKA, Dušan – SIMAN, Pavol – SULÁK, Marián – BIROŇ, Adrián. Progradation of the Alpidic Central Western Carpathians orogenic wedgerelated to two subductions: constrained by 40Ar/39Ar ages of white micas. In Geodinamica Acta, 2009, vol. 22, no. 1-3, p. 31-56. (1.058 – IF2008).

BEZÁK, Vladimír – BIELY, Anton – BROSKA, Igor – BÓNA, Ján – BUČEK, Stanislav – ELEČKO, Michal – FILO, Ivan – FORDINÁL, Klement – GAZDAČKO, Ĺubomír – GRECULA, Pavol – HRAŠKO, Ľubomír – IVANIČKA, Ján – JACKO, Stanislav, ml. – JACKO, Stanislav, st. – JANOČKO, Juraj – KALINČIAK, Michal – KOBULSKÝ, Ján – KOHÚT, Milan – KONEČNÝ, Vlastimil – KOVÁČIK, Martin – KOVÁČIK, Martin – LEXA, Jaroslav – MADARÁS, Ján – MAGLAY, Juraj – MELLO, Ján – NAGY, Alexander – NÉMETH, Zoltán – OLŠAVSKÝ, Mário – PLAŠIENKA, Dušan – POLÁK, Milan – POTFAJ, Michal – PRISTAŠ, Ján – SIMAN, Pavol – ŠIMON, Ladislav – TEŤÁK, František – VOZÁROVÁ, Anna – VOZÁR, Jozef – ŽEC, Branislav. Vysvetlivky k prehľadnej geologickej mape Slovenskej republiky : 1 : 200 000. Aut. Bezák Vladimír et al., editor Bezák Vladimír. Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2009. 534 s. ISBN 978-80-89343-28-7.

PUTIŠ, Marián – SERGEEV, Sergey – ONDREJKA, Martin – LARIONOV, Alexander – SIMAN, Pavol – SPIŠIAK, Ján – UHER, Pavel – PADERIN, Ilja. Cambrian-Ordovician metaigneous rocks associated with Cadomian fragments in the West-Carpathian basement dated by SHRIMP on zircons: a record from the Gondwana active margin settings. In Geologica Carpathica, 2008, vol. 59, no. 1, p. 3-18. (0.517 – IF2007).

BEZÁK, Vladimír – POLÁK, Milan – KONEČNÝ, Vlastimil – BIELY, Anton – ELEČKO, Michal – FILO, Ivan – HÓK, Jozef – HRAŠKO, Ľubomír – KOHÚT, Milan – LEXA, Jaroslav – MADARÁS, Ján – MAGLAY, Juraj – MELLO, Ján – OLŠAVSKÝ, Mário – PRISTAŠ, Ján – SIMAN, Pavol – ŠIMON, Ladislav – VASS, Dionýz – VOZÁR, Jozef. Prehľadná geologická mapa Slovenskej republiky 1 : 200 000, Mapový list: 36 – Banská Bystrica. Bratislava : Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, 2008. 1 mapa. ISBN 978-80-89343-04-1.

BEZÁK, Vladimír – ELEČKO, Michal – FORDINÁL, Klement – IVANIČKA, Ján – KALIČIAK, Michal – KONEČNÝ, Vlastimil – KOVÁČIK, Martin – MAGLAY, Juraj – MELLO, Ján – NAGY, Alexander – POLÁK, Milan – POTFAJ, Michal – BIELY, Anton – BÓNA, Ján – BROSKA, Igor – BUČEK, Stanislav – FILO, Ivan – GAZDAČKO, Ĺubomír – GRECULA, Pavol – GROSS, Pavel – HAVRILA, Milan – HÓK, Jozef – HRAŠKO, Ľubomír – JACKO, Stanislav, ml. – JACKO, Stanislav, st. – JANOČKO, Juraj – KOBULSKÝ, Ján – KOHÚT, Milan – KOVÁČIK, Martin – LEXA, Jaroslav – MADARÁS, Ján – NÉMETH, Zoltán – OLŠAVSKÝ, Mário – PLAŠIENKA, Dušan – PRISTAŠ, Ján – RAKÚS, Miloš – SALAJ, Jozef – SIMAN, Pavol – ŠIMON, Ladislav – TEŤÁK, František – VASS, Dionýz – VOZÁR, Jozef – VOZÁROVÁ, Anna – ŽEC, Branislav. Prehľadná geologická mapa Slovenskej republiky 1: 200 000. Editor Vladimír Bezák. Bratislava : Ministerstvo životného prostredia SR : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2008. ISBN 978-80-89343-21-8.

BROSKA, Igor – HARLOV, Daniel – TROPPER, Peter – SIMAN, Pavol. Formation of magmatic titanite and titanite-ilmenite phase relations during granite alteration in the Tribec Mountains, Western Carpathians, Slovakia. In Lithos, 2007, vol. 95, no. 1-2, p. 58-71. (2.203 – IF2006).

POLÁK, Milan – FILO, Ivan – HAVRILA, Milan – BEZÁK, Vladimír – KOHÚT, Milan – KOVÁČ, Peter – VOZÁR, Jozef – MELLO, Ján – MAGLAY, Juraj – ELEČKO, Michal – VOZÁROVÁ, Anna – OLŠAVSKÝ, Mário – SIMAN, Pavol – BUČEK, Stanislav – SIRÁŇOVÁ, Zuzana – HÓK, Jozef – RAKÚS, Miloš – LEXA, Jaroslav – ŠIMON, Ladislav – PRISTAŠ, Ján – KUBEŠ, Peter – ZAKOVIČ, Michal – LIŠČÁK, P. – ŽÁKOVÁ, E. – BOOROVÁ, Daniela – VANĚKOVÁ, Hilda. Vysvetlivky ku geologickej mape Starohorských vrchov, Čierťaže a severnej časti Zvolenskej kotliny 1:50 000. Bratislava : ŠGÚDŠ : Nakladateľstvo D. Štúra, 2003. 218 s.

POLÁK, Milan – FILO, Ivan – HAVRILA, Milan – BEZÁK, Vladimír – KOHÚT, Milan – KOVÁČ, Peter – VOZÁR, Jozef – MELLO, Ján – MAGLAY, Juraj – ELEČKO, Michal – OLŠAVSKÝ, Mário – PRISTAŠ, Ján – SIMAN, Pavol – BUČEK, Stanislav – HÓK, Jozef – RAKÚS, Miloš – LEXA, Jaroslav – ŠIMON, Ladislav. Geologická mapa Starohorských vrchov, Čierťaže a severnej časti Zvolenskej kotliny 1:50 000. Bratislava : ŠGÚDŠ : Nakladateľstvo D. Štúra, 2003.

BROSKA, Igor – SIMAN, Pavol. The breakdown of monazite in the West-Carpathian Veporic orthogneisses and tatric granites. In Geologica Carpathica, 1998, vol. 49, no. 3, p. 161-167. (0.271 – IF1997).

BEZÁK, Vladimír – JACKO, Stanislav, st. – LEDRU, P. – SIMAN, Pavol. Hercynian development of the Western Carpathians. In Geodynamic development of the Western Carpathians. – Bratislava : Dionýz Štúr Publishers, Geological Survey of Slovak Republic, 1998, p. 27-34. ISBN 80-85314-94-0.

PETRÍK, Igor – BROSKA, Igor – LIPKA, Ján – SIMAN, Pavol. Granitoid allanite-(Ce): substitution relations, redox conditions and REE distributions (on an example of I-type granitoids, Western Carpathians, Slovakia). In Geologica Carpathica, 1995, vol. 46, no. 2, p. 79-94.