Tektonický a sedimentárny transfer horninových komplexov v rastúcom západokarpatskom orogénnom kline
Číslo projektu:APVV-0212-12
Doba riešenia:01.10.2013–30.09.2017
Zodpovedný riešiteľ:Jana Bučová
Spoluriešitelia z ústavu:Vladimír Bezák, Jozef Madzin
Ďalší spoluriešitelia:
Webstránka:
Anotácia:

Navrhovaný projekt základného geologického výskumu je zameraný na nedoriešené problémy stavby a mezozoicko-paleogénneho tektonického vývoja Západných Karpát, ktoré sú sústredené okolo úzkych zón s komplikovanou stavbou, ktoré sa pokladajú za oceánske sutúry – neotedýdnej medzi centrálnymi a internými Karpatmi a penninskej medzi centrálnymi a externými Karpatmi. Čiastkové výskumné témy sa v rámci neotetýdnej (meliatskej) sutúry týkajú štruktúrneho charakteru turnaika a meliatika, pôvodu ofiolitového aj karbonátového materiálu v jurských tektonosedimentárnych brekciách,ako aj paleogeografického postavenia, mechanizmov a veku umiestnenia príkrovov hronika a silicika. V oblastiach okolo bradlového pásma sa sústredíme na pôvod materiálu exotických zlepencov, pozíciu senónsko-spodnoeocénnych uloženín pribradlovej zóny a pôvod belickej jednotky v Považskom Inovci. Objasnenie týchto dlhodobo problematických aspektov vyústi do zostavenia aktualizovaného syntetického vývojového modelu Západných Karpát, čo je hlavným zámerom projektu. Metódy výskumu budú zamerané na terénnu štruktúrnu analýzu a mapovanie spojené s odberom vzoriek pre analytické litologicko-sedimentologické, biostratigrafické, geochemické, geochronologické a petrologické štúdium. V súčinnosti so spoluriešiteľom – Ústav vied o Zemi SAV sa bude vykonávať paleomagnetický výskum. Do projektu budú široko zapojení doktorandi a sčasti aj diplomanti.

Výsledky: