Genéza perlitu a inovatívne prístupy pri jeho ťažbe a spracovaní
Číslo projektu:APVV-0339-12
Doba riešenia:01.10.2013–30.09.2017
Zodpovedný riešiteľ:Jaroslav Lexa
Spoluriešitelia z ústavu:Adrián Biroň, Katarína Gregorová
Ďalší spoluriešitelia:

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

Webstránka:
Anotácia:

Predkladaný projekt je originálny a inovatívny v snahe prepojiť poznatky o genéze s kvalitatívnymi a technologickými parametrami ložiska nerudnej suroviny, a to s využitím prostredia GISu. Ciele projektu korešpondujú so súčasnou iniciatívou Európskej komisie „Európa efektívne využívajúca zdroje“. Perlit je vulkanické sklo a predstavuje významnú environmentálnu surovinu. Ložisko Lehôtka pod Brehmi sa dlhodobo ťaží a ložisko Jastrabá sa začína ťažiť. Obe ložiská patria spoločnosti LB Minerals, a.s., ktorá bude odberateľom výsledkov projektu a bude aktívne na ňom participovať. Na základe paleovulkanickej rekonštrukcie a laboratórneho výskumu zostavíme 3D model kvalitatívnych parametrov ložiska Lehôtka pod Brehmi a s menšou mierou presnosti aj ložiska Jastrabá. Projekt sa zaoberá aj problémom podmienok hydratácie ryolitového skla a dynamikou dehydratácie perlitu. Súčasťou riešenia budú aj inovatívne postupy rýchleho stanovenia kvality perlitu v prevádzkových podmienkach. Zároveň sa bude hľadať spôsob eliminácie odpadu (prachu) vznikajúceho pri úprave perlitu. Preveria sa možnosti využitia tohto odpadu ako východiskovej suroviny pri syntéze zeolitov, respektíve ako puzolánovej prímesy do cementu. Uvedený model a súbežné aktivity umožnia výrobcovi pripraviť výsledný produkt podľa potrieb trhu a zefektívniť ťažbu i spracovanie perlitu.

Výsledky: