Komplexný model polymetalicko-drahokovovej mineralizácie na Rozálii bani v Hodruši - Hámroch
Číslo projektu:APVV-15-0083
Doba riešenia:01.07.2016–31.12.2020
Zodpovedný riešiteľ:Jaroslav Lexa
Spoluriešitelia z ústavu:Adrián Biroň, Igor Broska, Jarmila Luptáková, Tomáš Mikuš, Jakub Urblík
Ďalší spoluriešitelia:

PriFUK Bratislava – Peter Koděra

Webstránka:
Anotácia:

Projekt sa zaoberá jediným aktívne ťaženým rudným ložiskom na Slovensku, ktoré je výnimočné bohatosťou rúd a štruktúrnou pozíciou na subhorizontálnych žilách v centre kaldery štiavnického stratovulkánu. Epitermálne žilné Pb-Zn-Au-Ag ložisko na Rozália bani bolo detailne študované len v jeho západnej časti, pričom pre jeho východnú časť, ktorá sa intenzívne ťaží už od roku 2008, chýbajú základné údaje o štruktúrnej pozícii, mineralógii, a premenách a nie je doriešená ani jeho genéza. Absencia týchto informácií spôsobuje problémy pri vyhľadávaní ďalších výskytov tohto typu mineralizácie v oblasti a pri spracovaní rúd. Vytvorenie komplexného modelu mineralizácie, vrátane 3D modelovania banských diel, geologickej stavby a distribúcie úžitkových kovov na ložisku v GIS, významne prispeje k formulovaniu genetického modelu a prognózovaniu a zefektívni prieskumné a ťažobné aktivity na ložisku. Genetický model tohto nezvyčajného ložiska bude prínosom pre poznanie genézy epitermálnych mineralizácií aj všeobecne.

Výsledky: