Ultravysokotlakové metamorfované horniny a granitoidy kolíznych orogénov : P-T-X podmienky, tvorba mikrodiamantov, stabilita akcesorických minerálov a geodynamický vývoj
Číslo projektu:APVV-18-0107
Doba riešenia:01.07.2019–30.06.2023
Zodpovedný riešiteľ:Marian Janák
Spoluriešitelia z ústavu:Igor Broska, Milan Kohút, Sergii Kurylo, Jarmila Luptáková, Ján Madarás, Maria Maraszewska, Tomáš Mikuš, Stanislava Milovská, Igor Petrík, Jozef Vlasáč
Ďalší spoluriešitelia:
Webstránka:
Anotácia:

Projekt sa zaoberá ultravysokotlakovou metamorfózou a granitoidným magmatizmom v kolíznych orogénnych zónach. Predmetom výskumu budú ultravysokotlakové horniny – eklogity, granátické peridotity, ruly, granulity a rôzne typy granitoidov vo vybratých terénoch a to najmä Západných Karpatoch, Východných Alpách (Pohorje), škandinávskych kaledonidách a Rodopoch. Tieto budú slúžiť ako prípadové štúdie geodynamického vývoja kolíznych orogénov v rôznom vekovom období. Projekt bude riešiť fázové vzťahy minerálnych asociácií ako aj termodynamické (P-T-X) podmienky ultravysokotlakových hornín počas subdukcie a exhumácie. Detailne sa budú študovať ultravysokotlakové fázy s cieľom objasniť tvorbu mikrodiamantov. Projekt poskytne možnosť objaviť nové výskyty ultravysokotlakových hornín. Granitoidy Západných Karpát budú študované z hľadiska ich genézy, veku a geotektonického prostredia s cieľom vyriešiť ich vývoj v období varískeho orogénu. Zvláštna pozornosť bude venovaná akcesorickým minerálom (monazit,allanit, rutil, ilmenit, apatit, turmalín, zirkón) a ich stabilite v magmatickom, postmagmatickom a metamorfnom procese ako aj využití pre geochronologické datovanie a rekonštrukciu tektonometamorfného (P-T-t) vývoja. Projekt bude riešený s použitím moderných a inovatívnych metód a postupov a jeho výstupy môžu prehĺbiť znalosti poznania geodynamického vývoja zemskej litosféry v kolíznych orogénnych zónach.

Výsledky: