Pracovná skupina pre výskum veľkých foraminifer: stratigrafia, paleoekológia, paleoprostredie
Číslo projektu:COST OC-2019-1-23948
Doba riešenia:01.01.2019–31.12.2023
Zodpovedný riešiteľ:Ján Soták
Spoluriešitelia z ústavu:
Ďalší spoluriešitelia:

Koordinátor projektu – Prof. A. Briguglio

Webstránka:
Anotácia:

Hlavným zámerom projektu COST je vytvoriť tím vedcov, ktorí môžu aktívne pracovať na taxonómii veľkých bentických foraminifer (LBF) známych z celého kenozoika. Taxonómia je mimoriadne detailná práca a vyžaduje vysokú odbornosť a prístup k rozsiahlym zbierkam. Spájanie vedcov z rôznych krajín je pravdepodobne jedinou možnosťou, ako je možné obsiahnuť LBF v celej ich rozmanitosti. To sa dá dosiahnuť len systematickým štúdiou a pravidelnými diskusiami o definíciách druhov, vymedzení znakov a následne stratigrafických interpretácií a analýz mikrofacií všetkých vybraných taxónov, ktoré je potrebné formálne definovať.

Výsledky: