Význam nerastných surovín v ekonomike krajín V4
Číslo projektu:International Visegrad Found (IVF)
Doba riešenia:01.10.2020–31.01.2022
Zodpovedný riešiteľ:Igor Broska
Spoluriešitelia z ústavu:
Ďalší spoluriešitelia:

Grzegorz Muszyński, Katowice (coordinator)

Webstránka:https://www.jswinnowacje.pl/en/about-us/projects/importance-of-raw-materials-in-the-economy-of-v4-countries/?fbclid=IwAR1udQxYub_n-gVllRdcrD33UImoQAVvf5T0_zC4Ua9zPdumaI-6lwpB3xg
Anotácia:

Cieľom projektu je identifikácia kritických surovín pre ekonomiku krajín V4. Polská strana ako koordinátor zastúpená spoločnosťou JSW je v EU najväčší producent koksovateľného uhlia čo je tiež jedna z 27 kritických surovín. Ostatné krajiny majú dôležité iné zdroje kritických surovín dôležité pre európsku ekonomiku. Počas mítingov budú diskutované tieto témy a skúsenosti pri identifikovaní potenciálnych kritických surovín. Na záverečnom mítingu budú formulované spoločné stanoviská k téme kritických surovín a bude pripravená publikácia. Spoločné stanovisko bude vytvárať váhu na presadenie projektov venovaných tejto téme.

Výsledky: