Korelácia jursko-kriedových hraničných sekvencií v tethidnom mediteránnom pásme a priľahlých oblastiach založená na geodynamike (litostr., sekvenčná analýza, paleogeo.), mikro- a nanofosílnom zázname a globálnych zmenách podnebia a úrovne mor. hladiny
Číslo projektu:MAD Bulharsko-Slovensko
Doba riešenia:01.01.2018–31.12.2021
Zodpovedný riešiteľ:Jozef Michalík
Spoluriešitelia z ústavu:
Ďalší spoluriešitelia:

Kristalina Stoykova (Bulharsko)

Webstránka:
Anotácia:

Najnovšie štúdie v obidvoch krajinách (Slovensko a Bulharsko – Michalik a kol., 2016, Lakova & Petrova, 2013, Grabowski a kol., 2016, Stoykova a kol.) preukázali dostupnosť vhodného geologického objektu pre podrobné štúdie – vykázali nepretržité sedimentárne sekvencie v intervale JKB. Naším cieľom je komplexný výskum dvoch geologických profilov, ktoré zaznamenávajú interval JKB – jedného na Slovensku a jedného v Bulharsku. Priama integrácia regionálnej geológie, štúdie litofácií, biostratigrafia kalpionelíd a nanofosílií, stratigrafia sekvencií by mala zásadný význam pre vytvorenie spoľahlivej korelácie medzi skúmanými lokalitami a pre podporu vybraných profilov ako pomocných miestnych stratotypov pre JKB. Súvislosti spolupráce a predpokladané výsledky a prínos: Existuje niekoľko dôležitých sekvencií JKB, ktoré sú odkryté na bulharskom a slovenskom území (obe časti Tethidného pásma), ktoré môžu prispieť k otázke vedenia hranice jury a kriedy. Okrem toho sa na projekte zúčastňuje niekoľko bulharských a slovenských špecialistov, ktorí sa hlboko zapájajú do práce Beriaskej pracovnej skupiny (BWG) Medzinárodnej komisie pre stratigrafiu, ktorá rieši otázku stabilizácie dôležitých stratigrafických hraníc GSSP od konca posledného tisícročia. Keďže stanovenie univerzálne platného stratotypu hranice je stále záležitosťou živých diskusií, jedinou možnou cestou je vytvorenie siete lokálnych, podrobne študovaných stratotypov, ktorá môže priniesť pozoruhodný pokrok.

Výsledky: