Elektrická vodivosť a geologická stavba Západných Karpát a ich prechodu k Českému masívu
Číslo projektu:MAD Česko – Slovensko
Doba riešenia:01.01.2015–31.12.2017
Zodpovedný riešiteľ:Vladimír Bezák
Spoluriešitelia z ústavu:Jana Bučová, Dušan Majcin, Tomáš Šoltis
Ďalší spoluriešitelia:
Webstránka:
Anotácia:

Projekt je zameraný na interpretáciu stavby zemskej kôry Západných Karpát v oblasti južného a východného Slovenska na základe spoločného modelovania geofyzikálnych a tektonických dát. Dostupné seizmické, magnetické a gravimetrické dáta budú spoločne modelované spolu s existujúcimi i novo, v rámci projektu nameranými širokopásmovými magnetotelurickými dátami. Vďaka svojej citlivosti na priestorovo lokalizované akumulácie vodivých frakcií, fluid či elektrónových vodičov viazaných na tektonické poruchy v kôre, doplňuje elektrická vodivosť efektívne geofyzikálny obraz zemskej kôry o odhady rozloženia význačných tektonických zón do veľkých hĺbok. Získané syntetické fyzikálne modely budu použité pre interpretáciu hlbinných tektonických zón a geologickej stavby zemské kôry v merítku Prehľadnej geologickej mapy Slovenskej republiky 1:200 000.

Výsledky: