Rola regionálnych vodivostných anomálií v tektonickom vývoji Karpát
Číslo projektu:MAD Poľsko–Slovensko
Doba riešenia:11.02.2019–30.12.2021
Zodpovedný riešiteľ:Ján Vozár
Spoluriešitelia z ústavu:
Ďalší spoluriešitelia:

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

Webstránka:
Anotácia:

Projekt je zameraný na geofyzikálnu štúdiu Zemskej litosféry Karpát na území Slovenska. Novo zozbierané a staré magnetoteluré (MT) a iné geofyzikálne (gravitačné a termálne) údaje dostupné z predchádzajúcich experimentov sa budú modelovať pomocou algoritmov joint inverzie. Lokalizujeme akumulácie vysoko vodivých frakcií, či už tekutín alebo elektronicky vodivých hornín súvisiacimi s tektonickými poruchami v kôre Slovenska. Karpatská vodivostná anomália (CCA) bude identifikovaná medzi štruktúrami a bude mapovaná pozdĺž kontaktnej zóny medzi vnútornými a vonkajšími Karpatmi.

Výsledky: