Aplikácia nového automatizovaného softvérového systému (GMT-Auto) pre interpretáciu karpatsko-panónskej litosféry
Číslo projektu:MAD Ukrajina–Slovensko
Doba riešenia:06.04.2017–05.04.2019
Zodpovedný riešiteľ:Miroslav Bielik
Spoluriešitelia z ústavu:Dušan Bilčík, Ladislav Brimich, Jana Dérerová, Dušan Majcin
Ďalší spoluriešitelia:

Institute of Geophysics National Academy of Sciences of Ukraine Kiev

Webstránka:
Anotácia:

Motiváciou nového projektu je vytvoriť originálny 3D komplexný model litosféry v kapatsko-panónskej oblasti. Založený bude na výsledkoch získaných 3D interpretáciou tiažového poľa zeme. V rámci interpretácie bude aplikovaný moderný, svetovo uznávaný softvér 3-D GMT-AUTO. To umožňuje vybudovať 3D geofyzikálny model s distribúciou fyzikálnych parametrov. Výsledný 3D integrovaný litosferický model bude reprezentovať zjednotenie všetkých súčasných poznatkov hlbinnej stavby karpatsko-panónskej litosféry. Model bude tiež základom tektonických rekonštrukcií priestorovej distribúcii tektonických jednotiek v karpatsko-panónskej oblasti.

Výsledky: