Magurská panva typu „piggy-back“ v čele Pieninského bradlového pásma: lito- a biostratigrafia, štúdium proveniencie a paleogeografické interpretácie (Vonkajšie Západné Karpaty, Poľsko a Slovensko)
Číslo projektu:National Science Centre of Poland
Doba riešenia:01.01.2015–31.12.2018
Zodpovedný riešiteľ:Ján Soták
Spoluriešitelia z ústavu:
Ďalší spoluriešitelia:

Prof. Nestor Oszczypko, Dr. Dorota Salata (PL)

Webstránka:
Anotácia:

Cieľom projektu je revízia veku flyšových súvrství magurskej jednotky na základe štúdia vápnitého nanoplanktónu a planktonických foraminifer. Správne stanovenie veku bude využité na unifikáciu litostratigrafických jednotiek magurského pásma na území Slovenska, Poľska, Ukrajiny a Rumunska. Stratigrafické a sedimentologické poznatky budú interpretované aj z hľadiska panvovej histórie, geodynamiky a paleogeografie magurskej jednotky.

Výsledky: