U-Th-Pb zirkónové datovania varískych granitov a alpínskych subvulkanických intruzívnych hornín Západných Karpát: implikácia k orogenetickým a metalogenetickým procesom.
Číslo projektu:SK-KR-18-0008
Doba riešenia:01.09.2018–31.12.2019
Zodpovedný riešiteľ:Igor Broska
Spoluriešitelia z ústavu:Milan Kohút, Maria Maraszewska
Ďalší spoluriešitelia:

Korea Basic Science Institute

Webstránka:
Anotácia:

Projekt je orientovaný na precízne datovanie vybratých granitov hlavných orogenetických udalostí, ktoré formovali súčasné Západné Karpaty, čiže varíske a alpínske granity. V súčasnosti sa zirkón veľmi využíva pre datovanie granitov najmä senzitívnou vysokocitlivou ionovou mikrosondou (SHRIMP), ktorá je jediná schopná rozlíšiť viacnásobný rast zirkónov počas naloženej orogenézy. Projekt je zameraný na datovanie granitov Štiavnického stratovulkánu a teda na identifikáciu času formovania hlavných rudotvorných udalostí. Korejské laboratórium má skúsenosti s datovaním treťohorných zirkónov napriek dlhému polčasu rozpadu uránu v zirkóne preto je želateľné aby sa vzorky zo slovenských neovulkanitov datovali v Kórei. Zariadenie SHRIMP nie je v strednej Európe takto pripravené. Druhou úlohou projektu bude datovanie varískych granitov ktoré pravdepodobné vznikali pri kolíznych udalostiach. Takéto granity nie sú dobre rozpoznané hoci sú dôležité pre riešenie problému skracovania priestoru vo Varískom orogéne, ktoré formovali naše súčasné kryštalinické podložie vrátane toho s terciérnymi neovulkanitmi. Výsledky datovania budú použité pre geodynamické rekonštrukcie.

Výsledky: