Geofyzikálny model litosféry Západných Karpát
Číslo projektu:VEGA 1/0141/15
Doba riešenia:01.01.2015–31.12.2018
Zodpovedný riešiteľ:Peter Vajda
Spoluriešitelia z ústavu:Martin Bednárik, Vladimír Bezák, Jana Dérerová, Dušan Majcin, Jaroslava Pánisová, (Barbora Porubčanová), Čestmír Tomek, Jozef Vozár, (Pavol Zahorec)
Ďalší spoluriešitelia:

Prírodovedecká fakulta UK – koordinátor projektu

Webstránka:
Anotácia:

Geofyzikálny model litosféry Západných Karpát bude založený na výsledkoch dosiahnutých 2D a 3D interpretáciou tiažového a tepelného poľa Zeme. V rámci interpretácie sa budú aplikovať moderné, vo svete uznávané gravimetrické a geotermické postupy a metódy. Tieto metódy budú zároveň využívať aj najnovšie výsledky ostatných geofyzikálnych polí (najmä seizmického, magneto metrické ho a magnetotelurického), geológie a geodézie. Výsledné 2D a 3D litosferické modely budú reprezentovať syntézu a zjednotenie všetkých poznatkov o hlbinnej stavbe západokarpatskej litosféry na báze vlastnej interpretácie tiažového a tepelného poľa. Na ich základe bude zostavený nový geofyzikálny model litosféry Západných Karpát, ktorý rozšíri naše doterajšie poznatky o súčasnej stavbe, zložení a tektonike litosféry v Západných Karpatoch. Model bude východiskom aj pre tektonickú rekonštrukciu priestorového rozloženia hlavných tektonických elementov (terranov) Západných Karpát.

Výsledky: