Riešenie aktuálnych problémov geofyzikálnej a geodetickej detekcie podpovrchových dutín v environmentálnych a archeologických aplikáciách
Číslo projektu:VEGA 1/0462/16
Doba riešenia:01.01.2016–31.12.2019
Zodpovedný riešiteľ:Pavol Zahorec
Spoluriešitelia z ústavu:Martin Bednárik
Ďalší spoluriešitelia:

Prírodovedecká fakulta UK Bratislava – koordinátor projektu

Webstránka:
Anotácia:

Detekcia a monitoring podpovrchových dutín patrí medzi dôležité témy v oblasti posudzovania rizík a záťaží prírodného prostredia, na druhej strane je cieľom výskumu v archeologických a historicko-vedných štúdiách. Geofyzikálne (mikrogravimetria, ERT, GPR) a geodetické metódy (LiDAR, InSAR, UAV fotogrametria) predstavujú účinný nástroj detekcie a monitoringu podpovrchových dutín. Cieľom predloženého projektu je štúdium ich vlastností v metodickej, ako aj aplikačnej oblasti. Numerickým modelovaním prejavov prítomnosti a vývoja podpovrchových dutín v geofyzikálnych poliach je možné získať cenné informácie a použiť ich pri úspešnej detekcii a monitoringu dutín v praxi. Plánovanú analýzu vlastností študovaných metód v rámci ich praktického použitia by sme radi realizovali na lokalitách vybraných poddolovaných území po súčasnej, ako aj bývalej banskej činnosti (Horná Nitra a Banská Štiavnica) a pri historickom prieskume známych kultúrnych pamiatok (Dóm sv. Martina v Bratislave a kostol sv. Mikuláša v Trnave).

Výsledky: