Porovnanie možnosti remediácie krajiny v oblasti vybraných opustených Cu-ložísk Európy
Číslo projektu:VEGA 1/0538/15
Doba riešenia:01.01.2015–31.12.2017
Zodpovedný riešiteľ:Stanislava Milovská
Spoluriešitelia z ústavu:Jarmila Luptáková, Stanislav Jeleň
Ďalší spoluriešitelia:

Turisová Ingrid RNDr. PhD.,Melichová Zuzana RNDr. PhD, Hroncová Emília Ing. PhD., Ladomerský Juraj prof. Mgr. CSc., Nagyová Iveta Ing. PhD., Dubiel Ján Ing.,

Webstránka:
Anotácia:

Predchádzajúce výsledky mineralogického, pedologického, hydrologického, hydrogeologického a geochemického výskumu umožnili vytvorenie objektívneho obrazu priestorovej distribúcie ťažkých kovov, o dynamike a smere ich migrácie, spracované aj nástrojmi GIS. Výsledkom súčasného interdisciplinárneho vedeckého výskumu bude návrh optimálneho a vyváženého riešenia remediácie krajiny, predovšetkým vody (inštalovanie nových geochemických bariér v Španej Doline a testovanie už existujúcich geochemických bariér v Ľubietovej) a výber vhodných rastlín pre fytoremediačné postupy založené na stanovení ich bioakumulačnej schopnosti. Porovná sa situácia v Ľubietovej a Španej Doline so zahraničnými talianskymi a portugalskými Cu-ložiskami. Odporúčania budú vypracované tak, aby zohľadňovali environmentálne, banícko-historické, krajinno-estetické i ekonomické aspekty. Súčasťou prác na projekte bude aj školenie 1 – 2 doktorandov a spracovanie viacerých bakalárskych a magisterských prác.

Výsledky: