Mineralógia a genéza ekonomicky významných typov mineralizácií zlata v stredoslovenských neovulkanitoch
Číslo projektu:VEGA 1/0560/15
Doba riešenia:01.01.2015–31.12.2018
Zodpovedný riešiteľ:Jaroslav Lexa
Spoluriešitelia z ústavu:Adrián Biroň, Stanislav Jeleň, Jarmila Luptáková
Ďalší spoluriešitelia:
Webstránka:
Anotácia:

Projekt sa zaoberá charakterizovaním dvoch najvýznamnejších typov drahokovovej mineralizácie na Slovensku, ktoré majú reálny ekonomický význam. Doplnenie úrovne ich poznania z hľadiska mineralógie a genézy môže významne pomôcť pri vyhľadávaní a ťažbe týchto surovín. Epitermálne žilné Au-Ag ložisko Rozália baňa bolo detailne študované len v jeho západnej časti, pričom pre jeho východnú časť, ktorá sa intenzívne ťaží už od roku 2008, chýbajú základné mineralogické údaje a nie je doriešená ani jeho genéza. Absencia týchto informácií spôsobuje problémy pri spracovaní rúd a vyhľadávaní ďalšieho výskytu mineralizácie v tejto oblasti. Au-porfýrová mineralizácia, ktorá je novým typom Au zrudnenia v Západných Karpatoch, sa ukázala byť veľmi špecifickým ložiskovým typom aj vo svetovom porovnaní. Štúdium tejto mineralizácie má potenciál významne posunúť hranice poznania vzniku týchto zriedkavých magmaticko-hydrotermálnych systémov, čo by umožnilo zefektívniť ich vyhľadávanie aj inde vo svete.

Výsledky: