Integrácia najnovších poznatkov a interpretačných prístupov gravimetrie, geotermiky a hlbinnej seizmiky pre určenie stavby a tektoniky litosféry s dôrazom na Západné Karpaty
Číslo projektu:VEGA 2/0006/19
Doba riešenia:01.01.2019–31.12.2022
Zodpovedný riešiteľ:Peter Vajda
Spoluriešitelia z ústavu:Peter Vajda, Miroslav Bielik, Ján Vozár, Jozef Vozár, Dušan Majcin, Vladimír Bezák, Jana Dérerová, Jaroslava Pánisová, Ladislav Brimich, Dušan Bilčík, Igor Kohút, Čestmír Tomek
Ďalší spoluriešitelia:
Webstránka:
Anotácia:

Integrácia najnovších poznatkov a interpretačných prístupov skúmania geologickej stavby i tektonického vývoja litosféry Západných Karpát (ZK) pomocou gravimetrie, geotermiky, štruktúrnej geológie a tektoniky. Za účelom výskumu hlbinnej stavby ZK budú reinterpretované existujúce geofyzikálne data a existujúce geologické a tektonické modely s využitím najnovších prístupov a modelovacích aplikácií. Budú vyhotovené nové 2D a 3D modely stavby kôry a vrchného plášťa vrátane upresnenia priebehu Moho diskontinuity a LAB rozhrania. Reinterpretácia sa oprie o najnovšie poznatky z geotermického modelovania a z magneto-tellurického prieskumu ZK získané v ostatných rokoch na UVZ SAV. Finálne geofyzikálno-geologické modely litosféry budú čerpať z výsledkov regionálne-geologického a tektonického výskumu ZK, ako aj z existujúcich geologických a tektonických máp. Projekt je orientovaný na zvyšovanie kvality základného výskumu v geovedách. Predpokladáme aj výstupy v oblasti exploatácie geozdrojov obnoviteľnej energie.

Výsledky: