Magnetotelurické modelovanie hlbokých tektonických štruktúr na kontakte Európskej platformy a Karpatského bloku
Číslo projektu:VEGA 2/0047/20
Doba riešenia:01.01.2020–31.12.2023
Zodpovedný riešiteľ:Vladimír Bezák
Spoluriešitelia z ústavu:Ján Vozár, Jozef Madzin, Alexandra Marsenič, Dominika Godová
Ďalší spoluriešitelia:
Webstránka:
Anotácia:

Vývoj v najmladších fázach vzniku súčasného orogénu Západných Karpát je atypický oproti iným mladým orogénom vo svete. Príčinou je šikmá kolízia Karpatského bloku s Európskou platformou, ktorá viedla ku vzniku veľmi komplikovaných pripovrchových tektonických štruktúr na rozhraní týchto dvoch platní. Dôležité je však aj poznanie prejavu tejto šikmej kolízie v hlbokých tektonických štruktúrach. To umožňujú len geofyzikálne metódy. Cieľom projektu je výskum hlbokých tektonických štruktúr na styku Európskej platformy a Karpatského bloku pomocou magnetotelurického modelovania s využitím seizmických, gravimetrických a magnetických dát.

Výsledky: