Metamorfné procesy v kolíznych orogénnych zónach
Číslo projektu:VEGA 2/0056/20
Doba riešenia:01.01.2020–31.12.2023
Zodpovedný riešiteľ:Marian Janák
Spoluriešitelia z ústavu:Ján Madarás, Igor Petrík, Milan Kohút, Sergy Kurylo, Ľubica Puškelová, Mária Šipková
Ďalší spoluriešitelia:
Webstránka:
Anotácia:

Projekt sa zaoberá metamorfnými procesmi v kolíznych orogénnych zónach, najmä ultravysokotlakovou metamorfózou. Predmetom výskumu budú metamorfované horniny – eklogity, granátické peridotity, ruly, granulity a migmatity vo vybratých terénoch a to najmä Západných Karpatoch, Východných Alpách (Pohorje), škandinávskych kaledonidách a Rodopoch. V rámci projektu sa budú riešiť termodynamické (P-T-X) podmienky počas subdukcie a exhumácie hornín a ich geodynamická interpretácia. Projekt poskytne možnosť objaviť nové výskyty ultravysokotlakových minerálov a hornín. Pozornosť bude venovaná akcesorickým minerálom (diamant, monazit, rutil, zirkón), ich stabilite a využití pre rekonštrukciu tektono-metamorfného (P-T-t) vývoja. Projekt bude riešený s použitím moderných a inovatívnych metód a postupov a jeho výstupy môžu prehĺbiť znalosti poznania geodynamického vývoja zemskej litosféry v kolíznych orogénnych zónach.

Výsledky: