Zloženie, zdroje, transport a paleogeografické podmienky sedimentácie siliciklastického materiálu v triasovo/jurských hraničných súvrstviach jednotiek oblasti Tatier
Číslo projektu:VEGA-2/0090/19
Doba riešenia:01.01.2019–31.12.2022
Zodpovedný riešiteľ:Marek Vďačný
Spoluriešitelia z ústavu:Jozef Michalík, Ľubica Puškelová
Ďalší spoluriešitelia:
Webstránka:
Anotácia:

Triasovo-jurská hranica je mimoriadne dôležitá, pretože sa počas nej odohrali významné environmentálne a evolučné udalosti. Štúdium profilov hraničných triasovo-jurských súvrství Západných Karpát má z tohto dôvodu veľký význam. Navyše ide o významné súvrstvia z hľadiska porovnania sedimentárneho vývoja v tektonických jednotkách Západných Karpát a dokumentovania faciálnej pestrosti alebo odlišností vo vzťahu k typickým triasovým vývojom Západných Karpát ako aj posúdenia paleogeografických, paleoekologických a najmä paleoklimatických podmienok a ich zmien počas triasovo-jurskej hranice. Preto tento projekt rieši otázky zloženia, zdrojov a transportu materiálu triasovo/jurských hraničných súvrství jednotiek Vysokých Tatier a to komplexným petrografickým a geochemickým prístupom. Ďalej sa venuje objasneniu intenzity zvetrávania v zdrojovej oblasti, paleoklimatických podmienok a tektonickej mobility a následne sa snaží poznať celkový geodynamický vývoj a overiť platnosť existujúcich paleogeografických modelov.

Výsledky: