Hustotná analýza horninového prostredia na základe povrchových a podzemných gravimetrických meraní
Číslo projektu:VEGA 2/0100/20
Doba riešenia:01.01.2020–31.12.2023
Zodpovedný riešiteľ:Pavol Zahorec
Spoluriešitelia z ústavu:Igor Kohút, Martin Bednárik
Ďalší spoluriešitelia:
Webstránka:
Anotácia:

Prirodzená hustota hornín je základný parameter charakterizujúci horninové prostredie z pohľadu gravimetrie. Jej správny odhad pre danú oblasť je nevyhnutnou podmienkou pre korektné spracovanie a interpretáciu gravimetrických meraní. V prípade Slovenska je tento fakt znásobený členitým hornatým charakterom nášho územia, a zároveň komplikovanou geologickou stavbou Západných Karpát. Je známe, že laboratórne hustotné analýzy vzoriek hornín nie vždy odzrkadľujú prirodzené hustotné vlastnosti horninového prostredia. Z tohto dôvodu naberajú na význame metódy priamej analýzy gravimetrických meraní, ktoré práve odrážajú prirodzený stav prostredia z pohľadu gravimetrie. Najmä kombinácia povrchových a podzemných gravimetrických meraní je veľmi vhodným prístupom. Náplňou projektu bude rozvoj tejto metodiky prostredníctvom najmodernejších geofyzikálnych a geodetických metód. Predmetom skúmania budú aj aplikácie uvedenej metodiky pri archeologickom prieskume objektov ako sú mohyly, pyramídy a pod.

Výsledky: