Sedimentárne paleoprostredia a transportno-depozičné mechanizmy v paleogénnych súvrstviach Centrálnych Západných Karpát
Číslo projektu:VEGA 2/0014/18
Doba riešenia:01.01.2018–31.12.2021
Zodpovedný riešiteľ:Dušan Starek
Spoluriešitelia z ústavu:Júlia Kotulová, Vladimír Šimo, Juraj Šurka
Ďalší spoluriešitelia:
Webstránka:
Anotácia:

Definovanie paleoprostredí, ako aj transportno-depozičných mechanizmov v sedimentárnych bazénoch patrí ku kľúčovým prvkom analýzy vývoja paniev. Implementácia detailného sedimentologického výskumu, paleoekologických, geochemických a štatistických analýz umožní definovať základné depozičné prostredia, architektúru sedimentárnej výplne panvy, transportno-depozičné mechanizmy, genetické fácie a ich stratigrafickú cyklicitu v paleogénnom vývoji Centrálnych Západných Karpát. Syntéza poznatkov o laterálnom a vertikálnom vývoji paleoprostredí, zakonzervovanom v architektonických prvkoch výplne panvy, a tiež poznatkov o transportno–depozičných mechanizmoch povedie k definovaniu depozičného modelu výplne panvy ako aj spresneniu poznatkov o autocyklických a alocyklických faktoroch ovplyvňujúcich sedimentáciu. Získané poznatky prispejú k rekonštrukcii paleogeografie a tektogenéze karpatských paleogénnych bazénov.

Výsledky: