Integrovaný sedimentologický výskumu paleogénnych súvrství Centrálnych Západných Karpát: rekonštrukcia depozičných paleoprostredí vo vzťahu k tektogenetickým procesom, subsidenčnej histórii panvy a meniacim sa klimatickým režimom.
Číslo projektu:VEGA 2/0017/15
Doba riešenia:01.01.2015–31.12.2017
Zodpovedný riešiteľ:Dušan Starek
Spoluriešitelia z ústavu:Vladimír Šimo, Kamil Fekete, Juraj Šurka
Ďalší spoluriešitelia:
Webstránka:
Anotácia:

Cieľom navrhovaného projektu je realizácia integrovaného sedimentologického výskumu paleogénnych súvrství Centrálnych Západných Karpát. Sedimentárne súvrstvia podtatranskej skupiny vznikali v rôznych depozičných paleoprostrediach vyvíjajúcich sa počas sekvenčno- stratigrafického vývoja panvy a ich charakter bol v priamej náväznosti na meniace sa klimatické režimy, tektogenetické procesy a subsidenčnú históriu panvy. Implementácia detailnej faciálnej analýzy zahŕňajúcej sedimentologický, petrografický a paleontologický výskum umožní definovať základné depozičné prostredia, ich laterálny a vertikálny vývoj ako aj vzájomné genetické vzťahy. Výsledky budú príspevkom k interpretácii architektúry výplne panvy a jej paleoenviromentálneho vývoja vo vzťahu k meniacim sa systémovým sústavám počas sekvenčno- stratigrafického vývoja panvy. Získané poznatky budú mať širšie využitie pri rekonštrukcii paleogeografie a tektogenéze karpatských paleogénnych bazénov.

Výsledky: