Magnetická anizotropia, sedimentológia a proveniencia klastických súvrství Západných Karpát
Číslo projektu:VEGA 2/0028/17
Doba riešenia:01.01.2017–31.12.2020
Zodpovedný riešiteľ:Jozef Madzin
Spoluriešitelia z ústavu:Roman Aubrecht, Jana Bučová, Ján Madarás, Štefánia Pramuková, Dušan Starek, Marek Vďačný, Jozef Vozár
Ďalší spoluriešitelia:
Webstránka:
Anotácia:

Cieľom projektu je integrácia magnetickej anizotropie (AMS) a sedimentárnej faciálnej analýzy pri určení smerov paleotransportu detritického materiálu v klastických sedimentárnych formáciách Západných Karpát (ZK). AMS je často používaná ako univerzálny štruktúrny nástroj najmä pri štúdiu deformácie hornín. Jej univerzálnosť môže byť rovnako využitá aj pri paleoprúdovej analýze, hlavne v situáciách, kde sú sedimentologické indikátory zriedkavé, ťažko interpretovateľné alebo úplne chýbajú. Klastické sedimenty majú zásadný význam pri rekonštrukciách tektonického vývoja sedimentárnych paniev a sú pomerne častým prvkom v sedimentárnych sekvenciách jednotlivých jednotiek ZK. Kombinácia smerov paleotransportu, petrografického zloženia detritického materiálu a analýzy ťažkých minerálov študovaných súvrství umožní spresniť charakter a rozsah dnes už neexistujúcich alebo ťažko identifikovateľných zdrojových oblastí a tak úspešnejšie dešifrovať ich paleogeografické usporiadanie a paleotektonický vývoj ZK.

Výsledky: