Korelačné eventy globálnej stratigrafie a paleoprostredia v kriedových a paleogénnych súvrstviach Západných Karpát: biotické, sedimentárne a geochemické indikátory.
Číslo projektu:VEGA 2/0034/16
Doba riešenia:01.01.2016–31.12.2019
Zodpovedný riešiteľ:Ján Soták
Spoluriešitelia z ústavu:Silvia Antolíková, Adrián Biroň, Hana Demeterová, Kamil Fekete, Jozef Michalík, Rastislav Milovský, (Zuzana Pulišová), Jana Rigová, Dušan Starek, Juraj Šurka, Danka Troppová, Marek Vďačný
Ďalší spoluriešitelia:

Prírodovedecká fakulta UK Bratislava

Webstránka:
Anotácia:

Projekt je zameraný na dve diametrálne odlišné geologické periódy, v ktorých prebehli zásadne zmeny globálnych systémov Zeme. Tieto narušili podmienky teplotnej stability kriedového obdobia a vyvrcholili biotickou krízou na K/T hranici (65.5 Ma), po ktorej nasledovalo obdobie perturbácií s enormným nárastom teplôt (55 Ma), klimatickým optimom (40 Ma) a nakoniec až výrazným ochladením na konci eocénu (33.5 Ma). Projekt si preto kladie za cieľ identifikovať a stratigraficky datovať ekvivalenty týchto globálnych udalostí v sedimentárnych súvrstviach Západných Karpát. Ich záznamy budú analyzované z hľadiska bioproduktivity, teplotných a živinových nárokov, kyslíkovej bilancie, stresových indikátorov, stabilných izotopov, vulkanoklastických a extraterestrických produktov. Zo získaných poznatkov budú interpretované eventy vymierania a vzniku nových taxónov, klimatické pomery, anoxické eventy, prejavy eutrofizácie, eustatické zmeny, sedimentárne prostredia paniev, syngenetický vulkanizmus a impaktové udalosti.

Výsledky: