Implementácia inovácií v potenciálových interpretačných metódach
Číslo projektu:VEGA 2/0042/15
Doba riešenia:01.01.2015–31.12.2018
Zodpovedný riešiteľ:Peter Vajda
Spoluriešitelia z ústavu:(Vladimír Bezák), Miroslav Bielik, Dušan Bilčík, Ladislav Brimich, Jana Dérerová, Roland Karcol, Igor Kohút, Dušan Majcin, Jaroslava Pánisová, Vladimír Pohánka, (Pavol Zahorec, Anna Kubová)
Ďalší spoluriešitelia:
Webstránka:
Anotácia:

Implementácia najnovších poznatkov a inovácií z oblasti teoretického a numerického rozvoja metodiky riešenia obrátenej úlohy v potenciálových poliach pri skúmaní stavby a vlastností zemskej litosféry a astenosféry, ako aj pre potreby spoločenskej praxe. Využitie inovovaných interpretačných postupov na základe programových balíkov CAGES, LitMod3D a Inversion3D. Využitie inverznej metodiky založenej na kombinácii viacerých voliteľných interpretačných krokov: odstránenie modelového regionálneho trendu, odkrývanie (stripping), vertikálna separácia signálu zdrojov pomocou trojitého harmonického pokračovania povrchových dát, identifikácia viacnásobných zdrojov pomocou nelineárnej optimalizácie aproximáciou hmotnými úsečkami, určenie polohy a geometrie viacnásobných zdrojov kategórie konvexného kompaktného telesa a kategórie 3D povrchu rozhrania pomocou nelineárnej inverzie na základe lokálnych korekcií. Využitie poznatkov geotermického modelovania v integrovaných interpretačných prístupoch.

Výsledky: