Atmosférické procesy a troposférický ozón v horskom prostredí
Číslo projektu:VEGA 2/0053/14
Doba riešenia:01.01.2014–31.12.2017
Zodpovedný riešiteľ:Svetlana Bičárová
Spoluriešitelia z ústavu:Svetlana Bičárová, Dušan Bilčík, Ivan Bohuš, Anna Buchholcerová, Pavol Nejedlík, Dušan Podhorský, Alžbeta Radimáková
Ďalší spoluriešitelia:

Rastislav Janík

Webstránka:
Anotácia:

Členitý a výškovo diferencovaný reliéf horského masívu Vysokých Tatier zasahuje do horných vrstiev spodnej troposféry, kde priebeh atmosférických procesov vo významnej miere ovplyvňujú slnečné žiarenie a diaľkový prenos znečisťujúcich látok. Komplexné hodnotenie vplyvu sekundárnych polutantov (O3) a ďalších zložiek atmosférickej depozície (S, N, H+) na horskú vegetáciu vyžaduje poznatky o priebehu fyzikálno-chemických procesov spojených s tvorbou O3 (fotochemický potenciál UV žiarenia), prenosom O3 z atmosféry k zemskému povrchu (suchá depozícia) a chemizmom zrážok (mokrá depozícia). Zámerom tohto projektu je na základe experimentálnych meraní a modelových výpočtov detailnejšie popísať variabilitu radiačnej a energetickej bilancie, priebeh fotochemických procesov, odhadnúť fytotoxický potenciál O3 pre typické lesné dreviny a vyhodnotiť mieru vplyvu atmosférickej depozície síry, dusíka a H+ na acidifikáciu resp. eutrofizáciu lesných pôd v oblasti Vysokých Tatier.

Výsledky: