Multiproxy analýza limnických profundálnych sedimentov: cyklicita a variabilita prostredia vo vrchnom miocéne Centrálnej Paratetýdy
Číslo projektu:VEGA 2/0056/15
Doba riešenia:01.01.2015–31.12.2017
Zodpovedný riešiteľ:Radovan Kyška-Pipík
Spoluriešitelia z ústavu:Martina Sýkorová, Dušan Starek, Erika Kovacs
Ďalší spoluriešitelia:

Mgr. Seko Michal

Webstránka:
Anotácia:

Subtropická klíma miocénu v centrálnej Paratetýde vyvrcholila strednomiocénnym klimatickým optimom (MMCO), po ktorom nasledovali výrazné periódy ochladenia a oteplenia (od MMCO až do 8,5 mil. r.) s trendom postupného ochladzovania klímy. Faktormi zmien mohli byť paleogeografické zmeny ako aj cyklicita solárnej aktivity. Sladkovodné, profundálne limnické sedimenty Turčianskej kotliny s bohatou fosílnou flórou a faunou z obdobia 8,0-6,0 mil.r. sú unikátnou príležitosťou na získanie údajov o cyklicite a variabilite prostredia z tohto obdobia. Pre dosiahnutie cieľa bude použitý multi-proxy prístup analýzou profundálnych sedimentov. Ako proxy budú využité údaje o koncentrácii ťažkých kovov, prirodzenom gam-žiarení sedimentov, paleobiologické a geochemické analýzy. Magnetostratigrafické údaje umožnia koreláciu sedimentov s medzinárodnou stratigrafickou škálou a vytvorenie modelu rýchlosti sedimentácie ako dôležitej informácie pre analýzu časových radov a zistenie variability a cyklicity zmien.

Výsledky: